Episode 17 – Nikesh Kotecha

Listen to our podcast featuring Nikesh Kotecha, …

Read Nikesh’s Bio